Każde dziecko jest zdolne

We wrześniu bieżącego roku przystąpiliśmy do realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

Głównym jego celem było wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci, odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Wykorzystanie tej teorii zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno - przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno - informacyjnej oraz społecznej.

Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Wpływa też na poprawę jakości nauczania poprzez modernizację treści i metod kształcenia. Rozwija umiejętności uczniów, podnosi kompetencje i wiedzę uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym, wyznacza jego stosunek do nauki, dostarcza wiedzy o sobie i świecie.
Realizacja zajęć dodatkowych opierała się o własny, autorski pomysł nauczyciela. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego dokonano diagnozy uczniów, ze wskazaniem właściwych kierunków rozwoju inteligencji wymagających wsparcia.


Nasza szkoła wybrała do realizacji temat dotyczący kształcenia regionalnego, gdyż uważam, że uczeń powinien samodzielnie odkrywać swoje związki z regionem, poznać jego historię, legendy, obrzędy, tradycje i perspektywy rozwoju. W związku z powyższym zorganizowaliśmy spotkanie z ciekawym człowiekiem, który przybliżył nam powstanie i historię Domosławic, odbyliśmy wycieczki po okolicy w celu zapoznania uczniów z budownictwem dawnym a dzisiejszym, do miejsc pamięci i zabytków historycznych, a także braliśmy udział w spotkaniu z muzykiem, który zapoznał nas z melodią i krokami naszego tańca regionalnego.

Dzięki udziałowi w projekcie baza szkoły wzbogaciła się o ciekawe pomoce dydaktyczne.


Dnia 04.12.2009r. w obecności zaproszonych gości tj: dyrektora szkoły, wicedyrektorki, rodziców, nauczycieli oraz uczniów klas I i III zorganizowano prezentację na zakończenie realizacji projektu.


Po pokazie zdobytych umiejętności, uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali na własność pacynki - myszki oraz gratulacje i gromkie brawa.

Program pomógł dzieciom poznać siebie oraz zrozumieć możliwości swoje i innych. Poza tym każde dziecko poszukiwało w sobie efektywnego stylu uczenia się i budowało swoją samoocenę, wiarę w siebie. Zajęcia pokazały dzieciom, jak mają użyć swych mocnych stron i jak poprawić słabe. Budował w dzieciach poczucie własnej wartości, aby były gotowe sprostać wyzwaniom.

 

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1