Podstawowka_wydarzenia

Regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Czchów

Zarządzenie Nr /2016
Burmistrza Czchowa
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Czchów.

Na podstawie art. 30 ust.1 i art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 roku, poz.1515 z późn.zm) art.14a ust.3 oraz art.17 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U z 2016 roku, poz.195) zarządzam, co następuje:

§ 1
1.Wprowadza się regulamin dowożenia uczniów do szkół w Gminie Czchów stanowiący załącznik do zarządzenia. Regulamin obowiązuje we wszystkich szkołach objętych dowozem uczniów: w Publicznej Szkole Podstawowej w Czchowie, w Publicznym Gimnazjum w Czchowie, w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach, w Zespole Szkół w Tymowej.
2.Regulamin obowiązuje przewoźników wykonujących dowóz uczniów do szkół i ze szkół do domu, opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu, uczniów korzystających z dowozu oraz ich rodziców.

§ 2
1.Dowóz uczniów na terenie Gminy Czchów zapewnia Gmina Czchów.
2.W imieniu Gminy Czchów dowożenie do szkół realizują dyrektorzy szkół, o których mowa w §1 ust.1 .
3.Upoważnia się dyrektorów szkół jako „Organizatorów” do zawierania umów na dowóz z przewoźnikami wyłonionymi zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”, zawierania umów z kierowcą autobusu w przypadku dowozu uczniów z wykorzystaniem własnego autobusu szkolnego, zawierania umów z opiekunami sprawującymi opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2016 roku.

Załącznik do Zarządzenia Nr
Burmistrza Czchowa
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Regulamin dowożenia uczniów do szkół w Gminie Czchów

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczniom w drodze do i ze szkoły ustala się szczegółowe zadania i obowiązki podmiotów uczestniczących w dowozie uczniów do szkół.

I. Postanowienia ogólne.
1. Dowóz uczniów na terenie gminy zapewnia Gmina Czchów.
2. Organizatorami dowozu uczniów są dyrektorzy następujących szkół:
1) Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie,
2) Publicznego Gimnazjum w Czchowie,
3) Zespołu Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach,
4) Zespołu Szkół w Tymowej,
5. Dowozem objęci są uczniowie, których droga z domu do szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka przekracza:
1) 3 km – w przypadku dzieci objętych rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum,
3. Usługi dowozu realizowane są przez przewoźnika wyłonionego zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” oraz własny autobus szkolny.
4.Organizator dowozu określa Plan dowozu uczniów zawierający:
1) ustalone trasy przejazdu oraz rozkłady jazdy autobusu/busów,
2) miejsca wsiadania i wysiadania uczniów, uzgodnione wcześniej z przewoźnikiem i rodzicami,
3) listę uczniów dowożonych do szkół,
5.Każda szkoła zobowiązana jest dostosować tygodniowy plan zajęć do terminów dowożenia uczniów.
6.Opiekunowie dzieci dowożonych do szkół są pracownikami zatrudnionymi przez dyrektorów szkół organizujących dowóz uczniów.
7.Autobus szkolny/bus odjeżdża z przystanków o godzinie ustalonej w planie dowozów.
8.Uczniowie każdej szkoły wsiadają/wysiadają z autobusu/busu szkolnego tylko w ustalonych przez organizatora miejscu.

II. Zadania przewoźnika i kierowcy autobusu/busa.
1.Za bezpieczny transport uczniów do szkoły i z powrotem odpowiedzialny jest przewoźnik wyłoniony w ramach zamówienia publicznego, z którym zawarto umowę na przewóz w danym roku szkolny oraz kierowca autobusu szkolnego.
2.Przewoźnik jest odpowiedzialny za stan techniczny i sanitarny autobusu/busu, prawidłowość oznakowania pojazdu tablicami informacyjnymi, wyposażenia w apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę.
3.Każdy z kierowców prowadzący autobus/bus musi posiadać niezbędne uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
4.Kierowca prowadzi pojazd ze szczególną uwagą i troską, zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, unikając gwałtownego ruszania z miejsca i hamowania.
5.W autobusie i busach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i kierowca wraz z opiekunem zobowiązany jest do jego dopilnowania.
6.Kierowca ściśle współpracuje z opiekunami uczniów, ruszając z miejsca po zasygnalizowaniu przez nich zajęcia miejsc przez uczniów.
7.Kierowca zatrzymuje pojazd i otwiera przednie drzwi w celu wsiadania/wysiadania przez uczniów tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
8.Podczas zatrzymywania pojazdu kierowca upewnia się czy uczniowie oczekujący na przystanku są w odległości bezpiecznej od autobusu/busa, uruchamia sygnalizatory ostrzegawcze dla innych użytkowników i dopiero wtedy otwiera drzwi. Czynności te wykonuje każdorazowo zarówno przy wsiadaniu jak i wysiadaniu uczniów z autousu/busa. Kierowca dba o stan techniczny i higieniczny autobusu/busa kontrolując go po każdym wykonanym kursie.
9.W razie niemożności kontynuowania jazdy kierowca informuje o tym opiekuna, powiadamiając Dyrektora szkoły i Przewoźnika.

III. Zadania opiekuna dowożonych uczniów.
1.Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od momentu ich wejścia do autobusu/busa na danym przystanku do czasu przekazania uczniów wychowawcy świetlicy, wychowawcy przedszkola oraz do czasu przekazania ponownie uczniów pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów lub opuszczenia autobusu/busa przez ucznia posiadającego zgodę na samodzielny powrót ucznia do domu.
2.Opiekun posiada imienną listę uczniów dojeżdżających na danej trasie.
3.Opiekun współpracuje z kierowcą podczas wykonywania przewozu, a w szczególności:
1) wskazuje miejsce zbiórki/przystanek zatrzymania autobusu/busa,
2)każdorazowo miejsce zbiórki uczniów musi znajdować się po prawej stronie jezdni, w kierunku jazdy autobusu/busa,
3)zajmuje miejsce w autobusie/busie tak, aby widział zachowanie wszystkich uczniów podczas jazdy,
4)wysiada jako pierwszy z autobusu/busa, sprawdza bezpieczeństwo i zezwala na wejście lub opuszczenie autobusu/busa przez uczniów (wsiadanie i wysiadanie uczniów odbywa się tylko i wyłącznie przednimi drzwiami autobusu,
5)po upewnieniu się o zajęciu miejsc przez wszystkich uczniów informuje o tym fakcie kierowcę i daje sygnał do rozpoczęcia jazdy (zabrania się odjazdu autobusu/busa przed wyznaczoną godziną określoną w harmonogramie dowozów),
6)w razie zagrożenia, nagannego zachowania przez uczniów czy złego samopoczucia dziecka nakazuje kierowcy zatrzymanie autobusu w celu usunięcia przeszkody w kontynuowaniu jazdy,
7)w przypadku nieprzewidzianej przeszkody w kontynuowaniu podróży (awaria, blokada jezdni itp.) opiekun informuje telefonicznie Dyrektora szkoły i Przewoźnika,
4.Opiekun zobowiązany jest do każdorazowego informowania zarówno Przewoźnika jak i Dyrektora szkoły o zauważonych nieprawidłowościach występujących w trakcie wykonywania przewozu dotyczących zarówno nagannego zachowania uczniów, usterek technicznych pojazdu lub sposobu realizacji usługi przez Przewoźnika mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów.
5.W przypadku awarii autobusu/busa opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.
6.Opiekunowi pod żadnym pozorem nie wolno wobec uczniów używać przemocy fizycznej czy też słownictwa uznanego ogólnie za niestosowne.

IV. Obowiązki uczniów dojeżdżających.
1.Uczniowie oczekujący na autobus/bus na wyznaczonym przystanku zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
2.Do autobusu należy wsiadać przednimi drzwiami, pojedynczo z zachowaniem zasad kultury i uprzejmości, pamiętając o zasadzie od najmłodszych do najstarszych. W autobusie/busie zajmować kolejne wolne miejsca wyznaczone przez opiekuna.
3.Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach, zawsze przy prawej krawędzi jezdni.
4.Uczeń bezwzględnie ma wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autobusu, opiekuna sprawującego opiekę w czasie dowozu do i ze szkoły, nauczycieli dyżurujących w świetlicy lub czytelni szkolnej.
5.Uczniom kategorycznie zabrania się w czasie jazdy:
1)wsiadania lub wysiadania bez zgody opiekuna lub podczas jego nieobecności,
2)zmiany zajmowanego miejsca podczas jazdy, otwierania okien, zaśmiecania pojazdu,
3)hałaśliwego zachowania, używania słów wulgarnych lub ogólnie uznanych za obraźliwe lub niestosowne zarówno w stosunku do dorosłych jak i do innych uczniów,
4)rozmowy z kierowcą, żądania zatrzymania się autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,
6.Uczniowie oczekują na powrót autobusem/busem w świetlicy lub czytelni szkolnej, nie wolno im samowolnie opuszczać szkoły, wracać innymi środkami transportu bez poinformowania nauczyciela wychowawcy, który przekazuje taką informację nauczycielowi świetlicy i opiekunowi dowozu.
7.Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
8.Uczniowie zobowiązani są do jazdy wyznaczonym kursem. W przypadku zmiany planu w danym dniu mogą jechać innym kursem tylko wówczas, gdy są wolne miejsca za zgodą rodziców i opiekuna dowozu.
9.Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie na zgłoszenia opiekuna dotyczące nagannego zachowania uczniów.
10.W przypadku powtarzającego się negatywnego zachowania ucznia oraz braku reakcji rodziców na takie zachowanie, uczeń zostanie pozbawiony prawa do korzystania z dowozów szkolnych.

V. Zadania i obowiązki rodziców lub prawnych opiekunów dowożonych uczniów.
1.Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do przystanku autobusowego, powrotu do domu po przywozie oraz w czasie oczekiwania na autobus szkolny odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
2.W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas dojścia do przystanku i powrotu rodzice przyprowadzają dziecko i odbierają z przystanku o wyznaczonej godzinie. Dopuszcza się odbiór dziecka przez inną osobę, ale tylko za pisemnym upoważnieniem dostarczonym opiekunowi. Uczniowie i rodzice zostają zapoznani z rozkładem jazdy autobusu/busa na początku roku szkolnego (na pierwszych zebraniach).
3.Jeżeli rodzic pozwala na samodzielny powrót dziecka z przystanku do domu musi skierować odpowiednią pisemną prośbę i przekazać ją opiekunowi dowozu lub wychowawcy klasy.
4.Rodzice dzieci klas I-III i młodszych oczekują do przyjazdu autobusu i przekazują odpowiedzialność za dziecko z chwilą wejścia do autobusu.
5.W przypadku, gdy dziecko klas I-III i młodsze nie jest odebrane z przystanku przez rodzica lub prawnego opiekuna wówczas dziecko wraca autobusem/busem do szkoły. Następnie jest odprowadzone przez opiekuna do świetlicy szkolnej i oczekuje na decyzję wychowawcy i rodzica, może wrócić kolejnym kursem lub zostać odebrane przez rodziców bezpośrednio ze szkoły.
6.Rodzice lub prawni opiekunowie winni przeprowadzać ze swymi podopiecznymi rozmowy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, a także zachowania się w autobusie/busie podczas przewozu i oczekiwania na autobus/bus.
7.Za wszelkie zniszczenia spowodowane przez ucznia w czasie trwania przewozu ponoszą odpowiedzialność finansową jego rodzice/opiekunowie prawni.
8.Rodzice lub prawni opiekunowie podpisują oświadczenie dotyczące zapewnienia opieki w czasie dojścia do przystanku, powrotu z niego po przywozie po lekcjach.

VI .Postanowienia końcowe.
1.Z powyższym regulaminem zapoznani zostaną Przewoźnicy, kierowcy, opiekunowie dowożonych uczniów, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele świetlic i bibliotek szkolnych, uczniowie i rodzice. Wyżej wymienieni potwierdzają ten fakt podpisem, który znajduje się w dokumentacji związanej z dowozem uczniów do szkoły.
2.Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują podczas dowozu kierowca wraz z opiekunem dowożonych uczniów, a w innym czasie Dyrektor Szkoły.
4.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W czwartek, 30 maja, w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie zadecydowali, że przewodniczącą szkoły w roku szkolnym 2019/2020 będzie Natalia Dudek, jej zastępcą – Karolina Przeklasa, natomiast opiekunem SU – Anna Jurgała.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej...   

„Mistrzowie Języków Obcych”

Miło nam poinformować o sukcesach naszych uczennic w 4. gminnym konkursie „Mistrzowie Języków Obcych” organizowanym przez Szkołę Podstawową W Czchowie: w konkursie indywidualnym miejsce II zajęła uczennica klasy 8 – Katarzyna Talarek, natomiast Natalia Cygan, Magdalena Przeklasa, Natalia Świerczek oraz Katarzyna Talarek zajęły miejsce III w konkursie drużynowym.
Gratulujemy!

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej...   

"Cała Polska czyta dzieciom"

       Tradycyjnie w miesiącu maju odbyło się spotkanie z książką przygotowane dla najmłodszych odbiorców- przedszkolaków i uczniów klas I, II, III. Swoją obecnością zaszczycili nas Uczniowie i Nauczyciele z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego ze Złotej. Dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę. Szczególne podziękowanie kierujemy do Pana Dyrektora Kazimierza Wojnickiego, Wspaniałego Przyjaciela Dzieci i Książki, który jak zawsze czytał dla dzieci i towarzyszył nam we wspólnej zabawie.
               

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej...  
Dziękujemy Wszystkim za wspólną zabawę i zapraszamy do codziennego czytania książek.
                                                                                                                                                                 Aleksandra Kapusta

Wycieczka do Łańcuta

 

Dnia 9 maja 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Łańcuta, Leżajska i Tarnowa. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie zamku. Obecny zamek wzniesiony został na polecenie Stanisława Lubomirskiego w latach 1629 - 1642. Była to wówczas nowoczesna rezydencja typu "palazzo in fortezza", składająca się z budynku mieszkalnego z wieżami w narożach otoczonego fortyfikacjami bastionowymi. W 2 poł. XVIII w. ówczesna właścicielka Łańcuta Izabella z Czartoryskich Lubomirska przekształciła fortecę w zespół pałacowo - parkowy. Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, licznie odwiedzaną przez turystów z Polski i za granicy. Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Niestety wozownia jest niedostępna w tym momencie dla zwiedzających. Część pojazdów została przeniesiona do budynku gospodarczego. Zamek otoczony jest parkiem, który w chwili obecnej podlega przebudowie i renowacji, podobnie jak otaczające zamek mury obronne. Na terenie posiadłości mieliśmy także okazję obejrzeć wystawę ikon prawosławnych.
Drugim punktem wycieczki była Bazylika w Leżajsku należąca do Zespołu Kościoła i Klasztoru Bernardynów w Leżajsku. Bazylika Zwiastowania NMP i klasztor Bernardynów w Leżajsku są jednym z najcenniejszych zabytków architektury kościelnej z pogranicza renesansu i baroku. Zachwyca 19 ołtarzami bocznymi, które powstały w okresie od XVII do XVIII wieku. Niezwykłe wrażenie robią zabytkowe organy, na których wykonywane są utwory w czasie Międzynarodowych Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej. Aby w pełni wykorzystać możliwości instrumentu, musi na nich grać równocześnie trzech organistów na trzech pulpitach.Ostatnim punktem wycieczki był park trampolin Ninja Jump w Tarnowie. Nasza wycieczka pozwoliła zapoznać się ze wspaniałymi zabytkami polskiej kultury, poszerzyć horyzonty historyczne, równocześnie była okazją do aktywnego i energicznego spędzania wolnego czasu w parku trampolin.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej...  

Wycieczka klasy IV i V do Bałtowa

13 maja 2019 uczniowie klasy IV i V z opiekunami, wybrali się na wycieczkę do krainy dinozaurów w Bałtowie. Podczas zwiedzania Parku Jurajskiego uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wyglądały występujące na Ziemi różnego rodzaju skamieniałości, takie jak kości dinozaurów, szczątki morskich gadów, zęby rekinów, koralowce i głowonogi. Duże wrażenie zrobiło na uczniach Prehistoryczne Oceanarium. Za pomocą technologii 3D przenieśliśmy się w świat podwodnego życia ogromnych zwierząt oraz dzięki projekcji filmu 5D mogliśmy poczuć się w świecie dinozaurów. Uczniowie zwiedzali również Park Miniatu i Safari z okien amerykańskiego schoolbusa. Z wycieczki wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej...   

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1