Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

Opracowano na podstawie:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach
 3. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r.: Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

 1. W wyborach do Samorządu Uczniowskiego biorą udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, z wyłączeniem klasy III Gimnazjum 
 2. Wybory są:
 3. a) tajne (każdy wyborca musi mieć zapewnione takie warunki do głosowania, aby nie została ujawniona treść jego wyboru),
 4. b) równe (każdy uczeń dysponuje tylko jednym głosem),
 5. c) bezpośrednie (każdy uczeń osobiście bierze udział w wyborach).
 6. Prawa do głosu oraz kandydowania nie ma uczeń, który został zawieszony w prawach ucznia.

ROZDZIAŁ II

Zarządzenie wyborów

 1. Powołuje się komisję wyborczą w składzie:
 2. a) przewodniczący – opiekun obecnego Samorządu Uczniowskiego
 3. b) członkowie – jeden przedstawiciel klasy VI SP oraz I-III PG (przewodniczący danej klasy lub jego zastępca, lub inna wyznaczona osoba).
 4. Członkowie komisji nie mogą kandydować w wyborach.
 5. Zadania komisji wyborczej:
 6. a) rejestrowanie kandydatów,
 7. b) ogłoszenie daty wyborów i przedstawienie list kandydatów (na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i opiekuna Samorządu Uczniowskiego)
 8. c) umożliwienie w sposób bezpłatny przedstawienia przez kandydatów programów wyborczych na apelu, w gazetce szkolnej. W przypadku działania radiowęzła – przyznanie czasu antenowego.
 9. d) przygotowanie spisu wyborców,
 10. e) wydrukowanie kart do głosowania i opieczętowanie ich pieczęcią szkoły,
 11. f) czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,
 12. g) rozpatrywanie skarg, kwestii spornych dotyczących wyborów,
 13. h) przygotowanie miejsca wyborów,
 14. i) przeprowadzenie głosowania
 15. j) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości,
 16. k) przygotowanie protokołu z przebiegu wyborów.

ROZDZIAŁ III

Spis wyborców

 1. Uczniów, którym przysługuje prawo wybierania wpisuje się do spisu wyborców tylko raz.
 2. Spis sporządza komisja wyborcza, najpóźniej 7 dni przed datą wyborów i przekazuje go przewodniczącemu komisji.
 3. Spis uczniów sporządza się w jednym egzemplarzu, z podziałem na klasy i w kolejności alfabetycznej.
 4. Spis uczniów zawiera następujące informacje: nazwisko i imię, klasę oraz miejsce na podpis potwierdzającego odbiór karty do głosowania.

5 Każda lista spisu zawiera tytuł, który zawiera nazwę wyborów, datę oraz nazwę klasy.

 1. Wzór spisu wyborców znajduje się w załączniku nr 1 powyższego regulaminu.

ROZDZIAŁ IV

Przebieg głosowania

 1. Głosowanie odbywa się w czerwcu, w miejscu i czasie (godzinach) ściśle określonych przez komisję wyborczą, która podaje tę informację wszystkim uczniom do wiadomości.
 2. W miejscu wyznaczonym do głosowania wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania.
 3. Przed rozpoczęciem głosowania komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią szkoły.
 4. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania nie wolno otwierać urny.
 5. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia powinno być obecnych co najmniej trzech członków komisji wyborczej, w tym przewodniczy lub wskazana przez niego osoba.
 6. Wyborca potwierdza otrzymanie kart własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
 7. Komisja wydaje karty do głosowania po podpisaniu listy.
 8. Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.
 9. Karty do głosowania wyborcza wrzuca do urny.
 10. W dniu poprzedzającym wybory obowiązuje cisza wyborcza.
 11. W dniu wyborów agitacja wyborcza jest zabroniona.
 12. W lokalu wyborczym umieszczone są tylko zwięzłe informacje dotyczące sposobu głosowania i alfabetyczna lista kandydatów.
 13. Przewodniczący komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania. Ma prawo żądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zakłócające porządek i spokój.

ROZDZIAŁ V

Ustalenie wyników głosowania 

 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala wyniki głosowania.
 2. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
 3. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, które komisyjnie są niszczone.
 4. Przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.
 5. Kart do głosowania przedartych na pół lub wypełnionych w sposób nieczytelny lub niezgodny z instrukcją, nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach.
 6. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania.

7.W protokole głosowania wymienia się liczby:

 1. a) osób uprawnionych do głosowania,
 2. b) wydanych kart do głosowania,
 3. c) oddanych kart do głosowania,
 4. d) kart nieważnych,
 5. f) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
 6. W protokole wymienia się liczbę otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania.
 7. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
 8. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół opieczętowuje się pieczęcią szkoły.
 9. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu, członkowie komisji podają do wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie jednego egzemplarza protokołu głosowania list na gazetce Samorządu Szkolnego.
 10. Wzór protokołu wyborczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ VI

Protesty wyborcze

 1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów można wnieść protest przeciwko ważności wyborów.
 2. Prawo wniesienia protestu przysługuje wyborcom, którzy umieszczeni byli w aktualnym spisie wyborców.
 3. Protest wnosi się na piśmie do Dyrektora Szkoły lub wyznaczonej przez niego osoby.
 4. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.
 5. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim w ciągu 10 dni od złożenia protestu rozstrzyga o ważności lub nieważności wyborów.
 6. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. W razie orzeczenia o nieważności wyborów, ponowne wybory przeprowadza się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów niniejszego regulaminu.
 8. Wybory ponowne przeprowadza ta sama komisja wyborcza na podstawie tych samych spisów wyborców, w ciągu 7 dni od decyzji dyrektora szkoły.
 9. Wyniki ponownych wyborów podaje się w sposób określony w niniejszym regulaminie.

ROZDZIAŁ VII

Kampania wyborcza

 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z chwilą zarejestrowania kandydata, nie później niż 5 dni od ogłoszenia wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów.
 2. Od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania (cisza wyborcza) zabronione jest rozdawania ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów.
 3. W wyborach ponownych kampanię wyborczą prowadzi się, jeżeli przeprowadza się głosowanie.
 4. Każdy wyborca może agitować na rzecz kandydatów, zbierać podpisy popierające zgłoszenia kandydatów, po uzyskaniu pisemnej zgody kandydata na przewodniczącego i złożenia pisemnej zgody.
 5. Wzór zgody kandydata  dla osoby, która będzie prowadzić agitację wyborczą znajduje się w załączniku nr 3 niniejszego regulaminu.
 6. Podpisy popierające zgłoszenia kandydatów można zbierać wśród wyborców, w dowolnym miejscu i czasie oraz w sposób wykluczający stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do wymuszenia podpisów.

7.Wyborca może popierać zgłoszenie każdego kandydata

 1. W okresie ciszy wyborczej zabrania się podawania w szkole wyników przedwyborczych badań.
 2. Komitet wyborczy zapewnia miejsce na powieszenie plakatów, przeznacza czas antenowy w radiowęźle.
 3. Zarejestrowanym kandydatom przysługuje bezpłatny czas antenowy w równym wymiarze minut.
 4. Plakaty, hasła wyborcze powieszone w celu prowadzenia kampanii wyborczej, kandydaci zobowiązani są usunąć w ciągu trzech dni po wyborach.
 5. Jeżeli kandydaci nie usuną reklam wyborczych, poniosą konsekwencje (uwaga negatywna)
 6. Jeżeli materiały wyborcze zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub wyborca ma prawo wnieść wniosek do przewodniczącego komisji wyborczej o wydanie orzeczenia: 
 7. a) zakazu rozpowszechniania takich informacji
 8. b) nakazania prostowania takich informacji
 9. c) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone

ROZDZIAŁ VIII

Wymagania od kandydata na przewodniczącego szkoły

1.Kandydatem może być każdy uczeń Gimnazjum (z wyłączeniem klasy III) i  Szkoły Podstawowej, który na I półrocze  miał ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania.

 1. Kandydat musi uzyskać podpis wychowawcy na swojej liście wyborczej. W przypadku braku podpisu, kandydat nie może ubiegać się o funkcję przewodniczącego szkoły.
 2. Jeżeli kandydat spełnia powyższe warunki może zgłosić się do komisji wyborczej w celu pobrania listy, która powinna być poparta podpisami co najmniej 30 wyborców. W tym, co najmniej 18 podpisów musi być złożonych przez uczniów z innych klas niż klasa kandydata oraz dodatkowo podpisany przez wychowawcę i dwóch innych nauczycieli.
 3. Lista wyborcza zawiera nazwisko i imię oraz klasę kandydata, czytelnie zapisane nazwisko, imię i nazwę klasy wyborcy oraz jego podpis.
 4. Wyborca może udzielić poparcia kilku listom.
 5. Kandydat nie może udzielić sobie poparcia.
 6. Po zebraniu wymaganej liczny podpisów wyborców popierających danego kandydata, kandydat niezwłocznie udaje się do komisji wyborczej, która na tym dokumencie odnotowuje datę, godzinę, oraz liczbę porządkową wpływu.
 7. Jeżeli komisja stwierdzi wady w zgłoszeniu, oddaje kandydatowi listy do uzupełnienia.

9.Jeżeli listy komisja przyjmie bez zastrzeżeń, to nie zwłocznie rejestruje danego kandydata umieszczając w protokole imię i nazwisko, datę urodzenia, oraz adres zamieszkania. Kandydat ma obowiązek dołączyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w danych wyborach.

 1. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach umieszczone jest w załączniku nr 4.
 2. Z chwilą zarejestrowania, kandydat może rozpocząć kampanie wyborczą.
 3. Komisja wyborcza ma obowiązek wydrukowania listy kandydatów i umieszczenia ich na gazetce należącej do Samorządu Uczniowskiego .
 4. Kandydat ma obowiązek zapoznać wszystkich wyborców z programem wyborczym.
 5. Wzór listy kandydata umieszczony jest w załączniku nr 5.
 6. Wzór protokołu rejestracji kandydatów umieszczony jest w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ IX

Karty do głosowania i warunki ważności głosów

 1. Komisja wyborcza drukuje karty do głosowania.
 2. Na kartach do głosowania umieszcza się:
 3. a) zwięzłą informację o sposobie głosowania,
 4. b) pieczęć szkoły,
 5. c) alfabetyczny spis kandydatów, przy każdym nazwisku z lewej strony znajduje się kwadrat, w którym uczeń stawia ,,x” przy wybranym kandydacie.
 6. d) wszystkie nazwiska i imiona kandydatów drukuje się jednolitą czcionką.
 7. Wzór karty do głosowania znajduje się w załączniku nr 7 powyższego regulaminu.
 8. Wyborca głosuje tylko na jednego kandydata, stawiając znak ,,x” w kratce z lewej strony obok nazwiska.
 9. Głos uznaje się za nieważny, gdy postawiono więcej znaków ,,x”, nie postawiono powyższego znaku w ogóle lub postawiono inny.
 10. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk unieważnia daną kartę.
 11. Uczniowie z dwoma najwyższymi liczbami głosów pełnią kolejno funkcję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. Spośród pozostałych kandydatów Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera protokolanta i skarbnika.
 12. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, jego zastępca oraz  przewodniczący poszczególnych klas.
 13. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej, najwyższej ilości głosów, komisja wyborcza ogłasza II turę wyborów, które będą przeprowadzone w ciągu 7 dni.
 14. Jeżeli do komitetu wyborczego wpłynie tylko jedna lista kandydata, komisja wyborcza po zasięgnięciu opinii Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej może przekazać pełnienie funkcji przewodniczącego szkoły bez przeprowadzania wyborów.

ROZDZIAŁ X

Wygaśnięcie mandatu, przepisy karne

 

 1. W szczególnych przypadkach, gdy przewodniczący szkoły w czasie roku szkolnego zmieni szkołę, nie będzie wywiązywał się z obowiązków, w sposób rażący naruszy przepisy Statutu Szkoły, na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego może być zawieszony lub odwołany z pełnienia funkcji. Pełniącym obowiązki przewodniczącego szkoły zostaje zastępca.
 2. Karze podlegają osoby, które:
 3. a) niszczą plakaty wyborcze,
 4. b) prowadzą agitację wyborczą w czasie ciszy wyborczej,
 5. c) zbierają podpisy osób popierających kandydatów, stosując groźbę, podstęp lub jakąkolwiek inną formę nacisku,
 6. d) zakłócają przebieg wyborów,
 7. e) przeszkadzają w przeprowadzaniu kampanii wyborczej.

ROZDZIAŁ XI

Wybór opiekuna Samorządu Szkolnego 

 1. Opiekun Samorządu Szkolnego wybierany zostaje przez wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w trakcie wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zadaniem przewodniczącego szkoły oraz jego zastępcy jest przygotowanie listy nauczycieli, którzy zatrudnieni są w danej szkole  na minimum ½ etatu.
 3. Na karcie do głosowania umieszcza się:
 4. a) zwięzłą informację o sposobie głosowania,
 5. b) pieczęć szkoły
 6. c) alfabetyczny spis kandydatów, przy każdym nazwisku z lewej strony znajduje się kwadrat, w którym uczeń stawia ,,x” przy wybranym kandydacie.
 7. d) wszystkie nazwiska i imiona kandydatów drukuje się jednolitą czcionką.
 8. Wzór karty do głosowania znajduje się w załączniku nr 8 powyższego regulaminu.
 9. Wyborca głosuje tylko na jednego kandydata, stawiając znak ,,x” w kratce z lewej strony obok nazwiska.
 10. Głos uznaje się za nieważny, gdy postawiono więcej znaków ,,x”, nie postawiono powyższego znaku lub postawiono inny.
 11. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk unieważnia daną kartę.
 12. Nauczyciel z najwyższą ilością głosów pełni funkcję opiekuna.
 13. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej, najwyższej ilości głosów przeprowadza II turę wyborów w tym samym dniu

ROZDZIAŁ XI

Uwagi końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego znajduje się w dokumentacji szkoły w gabinecie Dyrektora oraz zostaje umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Zatwierdzone przez dyrektora szkoły dnia……….……………

…………………………………………………..

(podpis dyrektora szkoły)

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1